She's a dentist - Britt Baker punishes Yuka Sakazaki on 'AEW: Dynamite'